Witamy w naszym Serwisie!

Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, zawierania za jego pośrednictwem umów, korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz oczywiście nasze obowiązki jako Sprzedawcy. Prosimy, zapoznaj się z nim dokładnie zanim rozpoczniesz korzystanie z oferowanych przez nas funkcjonalności.

Nasz Regulamin ma zastosowanie zarówno w przypadku, kiedy jesteś Konsumentem, jak również wtedy, kiedy występujesz w innej roli. Nasz Regulamin nie wyłączą i nie ogranicza jakichkolwiek praw, które Konsumentom przyznają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Poniższe informacje mogą wydawać Ci się bardzo szczegółowe, ale ich przekazania wymagają od nas przepisy prawa – gdybyś miał(-a) jakiekolwiek pytania, oczywiście chętnie służymy pomocą.

SPIS TREŚCI

 1. SŁOWNICZEK
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 3. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY
 5. ZAPŁATA CENY I DOSTAWA PRODUKTU
 6. RĘKOJMIA
 7. REKLAMACJE
 8. POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE
 9. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE
 10. DANE OSOBOWE
 11. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 13. ZMIANA REGULAMINU
 14. UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZYKŁAD FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I. SŁOWNICZEK

1. W każdym przypadku, kiedy w Regulaminie użyto następujących terminów pisanych z wielkiej litery, powinny być one rozumiane w znaczeniu podanym poniżej, chyba, że z kontekstu jasno wynika co innego:
 1. Cena - wynagrodzenie brutto (obejmujące podatek VAT według obowiązującej stawki) z tytułu przeniesienia własności przedmiotu Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, wyrażone w złotych polskich (PLN). Cena nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, chyba że warunki aktualnych Promocji, wyraźnie stanowią inaczej.
 2. Hasło - ciąg określonych znaków zdefiniowany przez Użytkownika przy tworzeniu Konta, konieczny do założenia Konta i przeprowadzenia autoryzacji przy dostępie do niego. Dbając o bezpieczeństwo Użytkowników, Sprzedawca wprowadza mechanizmy mające na celu wykrycie i eliminację ewentualnych błędów przy tworzeniu Hasła (którym mogą być np. konieczność jego potwierdzenia, powtórzenia, etc.). Zapewnia się Użytkownikowi możliwość zmiany Hasła.
 3. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej ze Sprzedawcą, która nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - Usługa Elektroniczna, udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, oznaczona unikalną nazwą (Login) oraz Hasłem podanym przez Użytkownika. Konto umożliwia m.in. zapisywanie i przechowywanie informacji o Użytkowniku (np. o zawartych Umowach Sprzedaży, jego danych kontaktowych etc.).
 6. Koszyk - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi składanie Zamówień, w tym np. wyświetlenie podsumowania Ceny. Koszyk nie gwarantuje dostępności Produktów (nie jest równoznaczny z ich rezerwacją).
 7. Login - adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta.
 8. Newsletter - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy okresowych informacji marketingowych na temat Sprzedawcy, w szczególności o Serwisie czy Promocjach, przesyłana na wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji (w zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, np. adres e-mail, numer telefonu), pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody.
 9. Produkt - rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 10. Promocja - szczególne warunki zawierania umów ze Sprzedawcą obowiązujące przez określony czas, na zasadach wskazanych w Serwisie, mogące wynikać w szczególności z osobnych regulaminów Sprzedawcy; Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że warunki danej Promocji wyraźnie stanowią inaczej.
 11. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkownika oraz Sprzedawcy, jak również warunki zawierania Umów Sprzedaży oraz świadczenia Usług Elektronicznych; aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna w Serwisie, także w formacie PDF. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak wymagana w celu korzystania z Usług Elektronicznych, w tym założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 12. Serwis - platforma Sprzedawcy złożona z sieci połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem www:brista.pl, za pośrednictwem której Użytkownik może zawierać Umowy Sprzedaży i korzystać z Usług Elektronicznych. Co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu stanowią umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Prezentowane w ramach lub w związku z Serwisem informacje stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w znaczeniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, skierowane przez Sprzedawcę do Użytkownika i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 13. Sprzedawca - Brista Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Stabłowicka 118, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517166, NIP: 8943055958, kapitał zakładowy 12 000 zł, adres e-mail: sklep@brista.pl.
 14. Umowa Sprzedaży - zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Produktu i wydać mu Produkt, a Użytkownik zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę powiększoną o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem są określone na podstronie Produktu w Serwisie. Założenie Konta nie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Dostęp do niektórych Usług Elektronicznych może wymagać uprzedniego założenia Konta.
 16. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 17. Utwory - rozpowszechniane w ramach Serwisu elementy tekstowe, graficzne bądź multimedialne (takie jak zdjęcia, grafiki, filmy, w tym wizerunki osób, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 18. Użytkownik - każdy podmiot (np. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, etc.) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest ona zobowiązana do posiadania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży oraz do okazania tej zgody na każde żądanie Sprzedawcy.
 19. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione aby korzystać z Serwisu i zawierać za jego pośrednictwem umowy, tj: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka: Mozilla Firefox wersja 17.0 i wyższe lub Internet Explorer wersja 10.0 i wyższe, Opera wersja 12.0 i wyższe, Google Chrome wersja 23.0 i wyższe, Safari wersja 5.0 i wyższe; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) uruchomienie cookies i Javascript w przeglądarce. Korzystanie Serwisu może wiązać się z ponoszeniem kosztów połączenia internetowego (opłata za transmisję danych), zgodnie z taryfą dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik.
 20. Zamówienie - oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana Sprzedawcy przez Użytkownika. Zamówienie określa w szczególności objęty ofertą Produkt oraz dane Użytkownika konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, w szczególności imię i nazwisko lub firmę Użytkownika oraz jego adres e-mail. W przypadku, gdy Zamówieniem objętych jest kilka Produktów uznaje się, że dla każdego z nich Użytkownik złożył osobną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W zależności od aktualnych funkcjonalności Serwisu, Sprzedawca może świadczyć Użytkownikowi nieodpłatnie w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto;
  2. Koszyk;
  3. Newsletter;
  4. umożliwianie przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie (Utworów);
  5. umożliwianie składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży;
  6. zachowanie sesji logowania po zalogowaniu się do Konta;
  7. prezentowanie treści reklamowych, które mogły zostać spersonalizowane, w zależności także od ewentualnych zgód udzielonych przez Użytkownika (jeśli niezbędne).
 2. Newsletter świadczony jest na żądanie Użytkownika.
 3. W celu założenia Konta niezbędne są:
  1. rejestracja za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie;
  2. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  3. zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu w sposób udostępniony przez Sprzedawcę (ze względów bezpieczeństwa może być wymagana dodatkowa autoryzacja i aktywacja Konta w sposób wskazany przez Sprzedawcę).
 4. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia jej zawarcia wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 5. Sprzedawca może tymczasowo zaprzestać świadczenia Usług Elektronicznych z uwagi na czynności techniczne, konserwacyjne lub inne działania związane z modyfikacją Serwisu.
 6. Sprzedawca zapewnia techniczne oraz organizacyjne środki odpowiednie do zakresu zagrożeń bezpieczeństwa, funkcjonalności, bądź usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Serwisu wiąże się z ryzykiem typowym dla przekazywania danych za pośrednictwem Internetu, takim jak ich rozpowszechnienie, utrata bądź nieautoryzowany dostęp.


III. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, Umowy Sprzedaży, odpowiednich przepisów prawa, jak również obyczajów i zasad społecznych przyjętych w danym zakresie. W szczególności zabronione jest:
  1. promowanie treści niezgodnych z prawem, włączając w to treści propagujące faszyzm, systemy totalitarne bądź nienawiść, zwłaszcza na tle narodowym, etnicznym, rasowym i religijnym, lub ze względu na płeć;
  2. korzystanie z Serwisu w sposób mogący zakłócać korzystanie innym Użytkownikom bądź Sprzedawcy, w szczególności w celu rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub umieszczanie wirusów i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwego kodu;
  3. podszywanie się pod jakąkolwiek inną osobę, tworzenie fałszywej tożsamości;
  4. nieautoryzowana modyfikacja, kopiowanie, publikowanie w innych miejscach Utworów pochodzących od Sprzedawcy lub podmiotów trzecich.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. podawania w Serwisie w miejscach do tego przeznaczonych wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych o Użytkowniku;
  2. terminowej zapłaty Ceny oraz ewentualnych innych ustalonych w Umowie Sprzedaży kosztów w pełnej wysokości oraz do odbioru zakupionych Produktów zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Sprzedaży;
  3. odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Konta, włączając w to w szczególności utworzenie silnego Hasła oraz nieujawnianie go osobom trzecim;
  4. współpracowania ze Sprzedawcą w przypadkach wymienionych w Regulaminie, tj. w szczególności, gdy taka współpraca jest konieczna dla ustalenia, czy korzystanie z Serwisu odbywa się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub odpowiednimi przepisami prawa;
  5. aktualizowania informacji o Użytkowniku w ramach Konta niezwłocznie po zajściu jakichkolwiek zmian w tym zakresie;
  6. natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Konta, a także o innych naruszeniach prywatności, które mogą wpłynąć na wykonywanie Umowy o Świadczenie Usług.


IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia i otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 4 lit. a poniżej.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga podjęcia przez Użytkownika następujących działań za pośrednictwem Serwisu:
  1. dodania wybranych Produktów do Koszyka;
  2. uzupełnienia formularza Zamówienia;
  3. wybrania sposobu zapłaty Ceny oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (Użytkownik może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności);
  4. wybrania sposobu dostawy Produktu;
  5. zapoznania się z Polityką Prywatności;
  6. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu;
  7. przesłania do Sprzedawcy Zamówienia przy wykorzystaniu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o równoważnej treści.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 4. Po zakończeniu weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą:
  1. potwierdzenie przyjęcia jednej lub kilku ofert objętych Zamówieniem (i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu/Produktów); albo
  2. informację o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych przez Użytkownika ofert, z ważnych przyczyn, rozumianych w szczególności jako brak dostępności danego świadczenia.
 5. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty, w tym np. koszty dostawy, wraz z podatkami (o łącznej kwocie do zapłaty Użytkownik informowany jest podczas składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży).
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawartej Umowy Sprzedaży dokonuje się więc poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika.

V. ZAPŁATA CENY I DOSTAWA PRODUKTU

 1. Możliwe aktualne metody płatności za Produkty objęte Umową Sprzedaży oraz sposób i czas dostawy Produktu określone są w Serwisie, w tym w chwili składania przez Użytkownika Zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności mogą być uzależnione od wybranej przez Użytkownika metody dostawy.
 3. W razie wyboru przez Użytkownika metody płatności z góry i nieotrzymania płatności przez Sprzedawcę w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przypomnienia o płatności i wyznaczenia dodatkowego terminu 2 dni na płatność. Brak dokonania płatności w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie skutkować będzie nieprzyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Dostawa co do zasady jest odpłatna. W ramach Promocji, Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie przedziale czasowym określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa jest darmowa.
 5. Dostawa możliwa jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników, Sprzedawca, w zależności od aktualnych możliwości i funkcjonalności Serwisu, może umożliwić dostawę do wybranych krajów na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym poinformuje w ramach Serwisu.
 6. Sposób dostawy oraz wysokość opłaty za dostawę może być uzależniona od rodzaju wybranego przez Użytkownika Produktu.
 7. Termin dostawy liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży i wynosi do 14 dni roboczych. Na termin dostawy składa się:
  1. czas przygotowania Zamówienia, oraz
  2. czas doręczenia Produktu przez przewoźnika, który jest uzależniony od wybranej przez Użytkownika metody dostawy.
 8. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży obejmującej kilka Produktów o różnych terminach dostawy, zastosowanie ma najdłuższy ze wskazanych terminów.

VI. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wynikają w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Jeśli ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji lub realizacja uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wymagać będzie dostarczenia Produktu Sprzedawcy, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy (art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego).
 6. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument powinien udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Niezalenie od postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących rękojmi, Produkty mogą być objęte gwarancją producenta – na określonych przez producenta zasadach wskazanych w dołączonej do Produktu karcie gwarancyjnej.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje powinny być przesyłane na przykład na adres pocztowy lub mailowy Sprzedawcy wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu.
 2. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest podanie w opisie reklamacji: a. informacji i okoliczności dotyczących reklamacji, w tym charakterystyki i daty wszelkich nieprawidłowości, które wystąpiły; b. żądania Użytkownika, np.: wymiana, naprawa, obniżenie Ceny, lub zwrot (odstąpienie od umowy), c. danych kontaktowych osoby składającej reklamację. Brak spełnienia zaleceń wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących Produktów, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, odpowiedź na reklamację udzielona zostanie przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, o ile inny zakres czasowy nie będzie wynikał z odrębnych przepisów prawa lub właściwych regulacji.

VIII. POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE

 1. Korzystanie z pozasądowych środków rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Poniższe informacje służą celom informacyjnym i nie stanowią zobowiązania ze strony Sprzedawcy do korzystania z nich. Oświadczenia Sprzedawcy w tym zakresie są przekazywane przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub poprzez inny trwały nośnik, dopiero w przypadku nierozwiązania sporu po zgłoszeniu reklamacji przez Konsumenta.
 2. Przepisy regulujące pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i obowiązki przedsiębiorcy można znaleźć np. w ustawie z dnia 23 września 2003 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich lub w regulacjach dotyczących odpowiedniego podmiotu właściwego do rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dot. możliwości korzystania przez Konsumentów z tych metod rozwiązywania sporów, a także przepisów regulujących dostęp do tych procedur można znaleźć w urzędach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes UOKIK prowadzi otwarty rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument może wykorzystać między innymi następujące możliwości pozasądowego rozwiązywania reklamacji i rozstrzygania sporów:
  1. wniesienie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwracając się o rozwiązanie sporu;
  2. wniesienie sprawy do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy, o której mowa w lit. a powyżej, zwracając się o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego;
  3. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą, do skorzystania z bezpłatnego wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta, lub organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta (na przykład Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. złożenie skargi poprzez platformę ODR online http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest także źródłem informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów powstających pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami.

IX. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wyłączne prawa do znajdujących się w Serwisie Utworów, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych czy wykorzystywanego oprogramowania przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Utworów bez ponoszenia opłat, ale tylko i wyłącznie dla użytku osobistego i wyłącznie w celu właściwego korzystania z Serwisu, na całym świecie. Użytkowanie Utworów w jakikolwiek inny sposób jest dozwolone jedynie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody udzielonej przez podmiot upoważniony na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do:
  1. odsprzedaży i komercyjnego użycia Utworów;
  2. tłumaczenia, adaptowania, zmian w układzie graficznym bądź wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Utworów, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące prawo;
  3. jakiejkolwiek formy pobierania lub kopiowania Utworów w celu osiągnięcia korzyści przez inny podmiot; lub
  4. jakiegokolwiek wykorzystania narzędzi do wydobywania danych dotyczących Serwisu, Sprzedawcy lub innych Użytkowników.
 3. Użytkownik poprzez umieszczanie jakichkolwiek Utworów w ramach Serwisu, w szczególności grafik, komentarzy, opinii bądź komunikatów w obrębie Konta, udziela Sprzedawcy niewyłącznej, bezpłatnej licencji w zakresie użytkowania, przechowywania, przekształcania, wprowadzania zmian, usuwania lub uzupełniania tych Utworów, jak również licencję na publiczne odtwarzanie, publiczną prezentację, oraz rozpowszechnianie (zwłaszcza w Internecie) tych Utworów, na całym świecie. Te prawa obejmują sublicencję w zakresie uzasadnionym wykonywaniem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (włączając w to funkcjonowanie oraz rozwój Serwisu), jak również autoryzację na wykonywanie samodzielnie, lub poprzez podmioty trzecie, praw zależnych, i rozpowszechnianie Utworu w zmienionej formie. W zakresie, w jakim Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania licencji, do których odnosi się niniejszy ustęp, uzyskał on wymienione licencje dla Sprzedawcy.

X. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Sprzedawcę jako ich administratora.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika są zawarte w Polityce Prywatności i Cookies.

XI. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez prawo.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na przykład na adres pocztowy lub mailowy Sprzedawcy wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (jeśli dotyczy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Konsument może dokonać zwrotu na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których Cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XII. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta wysyłając odpowiednie oświadczenie w szczególności na adres pocztowy lub mailowy Sprzedawcy wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacja z usługi).
 3. Sprzedawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w pkt IX Regulaminu, z zachowaniem 21-dniowego okresu wypowiedzenia z uwagi na ważne przyczyny, rozumiane wyłącznie jako:
  1. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne, bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  3. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Sprzedawcę z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem.
 4. Niezależnie, biorąc pod uwagę szczególną troskę Sprzedawcy w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika oraz ich przetwarzania przez racjonalny czas, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z efektem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Użytkownika w Serwisie trwającej nieprzerwanie przez okres przynajmniej dwóch lat.
 5. Oświadczenie Sprzedawcy w kwestiach wypowiedzenia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w pkt IX Regulaminu, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia lub odmówić dalszego dostępu do Serwisu (w całości lub w części), z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. jeśli Użytkownik nie stosuje się do obowiązków określonych w punkcie III ust. 1 lub ust. 2 lit. a lub w punkcie IX Regulaminu.

XIII ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej ważnych przyczyn:
  1. zmiany prawne, tj. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;
  2. zmiany technologiczne, tj. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne, bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  3. zmiany funkcjonalne, tj. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Sprzedawcę z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem.
 2. Sprzedawca udostępni tekst jednolity zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz poprzez e-mail wysłany na adres Użytkownika.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty wysłania zawiadomienia o zmianie. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostali poinformowani o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi Elektroniczne, które już zostały wyświadczone Użytkownikowi przed wprowadzeniem zmiany do Regulaminu oraz na zawarte Umowy Sprzedaży.

XIV UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI

 1. Ten punkt XIV Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia dotyczą jedynie Użytkowników, którzy nie są Konsumentami. Ten punkt Regulaminu nie dotyczy jednak również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 odnoszących się również do tych osób (do tych osób odnosi się również pkt IX Regulaminu, tj. prawo odstąpienia od umowy).
 2. W wypadku składania Zamówienia, niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP. Brak wskazania numeru NIP na etapie składania Zamówienia skutkuje brakiem możliwości wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, zgodnie z treścią art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, przechodzą na Użytkownika korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu oraz za opóźnienie w przewozie.
 6. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług, lub jakąkolwiek umowę licencyjną opisaną w punkcie IX ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny przez przesłanie oświadczenia w jakiejkolwiek formie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to utratę zysku, o ile szkoda nie została przez niego spowodowana umyślnie. W każdym przypadku ustalenia zakresu odpowiedzialności Sprzedawcy, bez względu na jej podstawę prawną, zostaje ograniczona do maksymalnej łącznej kwoty 500 PLN.
 8. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od 1.03.2021.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa (wybór prawa polskiego w związku z niniejszym Regulaminem nie pozbawia Użytkownika ochrony gwarantowanej mu przepisami, które nie mogą zostać wyłączone).
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na https://brista.pl, także w formacie PDF do pobrania.

Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Brista Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 118
53-608 Wrocław

tel. +48 512 370 512
e-mail: sklep@brista.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy


Do pobrania:

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BRISTA.PL

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY