Kiedy kontaktujesz się z nami, korzystasz z Serwisu, oferowanych przez nas Usług Elektronicznych lub kupujesz nasze Produkty, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.

Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, zawierania za jego pośrednictwem umów, korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz oczywiście nasze obowiązki jako Sprzedawcy. Prosimy, zapoznaj się z nim dokładnie zanim rozpoczniesz korzystanie z oferowanych przez nas funkcjonalności.Szanujemy Twoją prywatność i staramy się w takich przypadkach stosować najlepsze praktyki w obszarze przetwarzania Twoich Danych Osobowych - szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanym także jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, z jakich plików cookies korzystamy, jakie są Twoje prawa w tym względzie i jak możesz się z nami w razie potrzeby skontaktować.

Polityka Prywatności i Cookies powstała w celach wyłącznie informacyjnych, co oznacza, że nie jest ona źródłem zobowiązań prawnych zarówno dla Ciebie, jak i dla Sprzedawcy (nie stanowi umowy). Co za tym idzie, zastrzegamy sobie prawo do poprawiania Polityki Prywatności i Cookies od czasu do czasu. Aktualna wersja Polityki Prywatności i Cookies będzie dostępna pod następującym linkiem: https://www.brista.pl/info/polityka-prywatnosci-i-cookies.

SPIS TREŚCI

 1. SŁOWNICZEK – PODSTAWOWE POJĘCIA
 2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 3. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY, JAKI JEST CEL, OKRES I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA?
  1. WIZYTY W SERWISIE
  2. REJESTRACJA W SERWISIE (KONTO)
  3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY
  4. NEWSLETTER
  5. KONTAKT Z NAMI
 4. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 5. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 6. CZYM SĄ PLIKI "COOKIE" I INNE PODOBNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE? W JAKI SPOSÓB I W JAKIM CELU Z NICH KORZYSTAMY?

I. SŁOWNICZEK – podstawowe pojęcia.

Dane Osobowe - wszystkie odnoszące się do Ciebie informacje, które przetwarzamy. Na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.

Przetwarzanie - wszelkie czynności wykonywane na Danych Osobowych. Na przykład: gromadzenie, przechowywanie, aktualizacja, usuwanie danych.

Wszystkie użyte w Polityce Prywatności i Cookies słowa/terminy pisane z wielkiej litery, niezdefiniowane powyżej, powinny być rozumiane w znaczeniu przypisanym im Regulaminem, chyba, że z kontekstu, w którym zostały użyte, jasno wynika inne znaczenie.

II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych Brista Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 118, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517166, NIP: 8943055958, kapitał zakładowy 12 000 zł, adres e-mail: sklep@brista.pl

III.Jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel, okres i podstawa prawna ich przetwarzania?

1. WIZYTY W SERWISIE

Kiedy odwiedzasz Serwis, możemy używać plików cookie i innych pokrewnych rozwiązań technologicznych (szczegółowe informacje w pkt VI Polityki Prywatności i Cookies), co pozwala na utrzymanie prawidłowego działania Serwisu, jak również na analizowanie informacji na temat Twojej aktywności w Serwisie. Przetwarzamy te dane, by podnieść jakość oferowanych przez nas usług i usprawnić funkcjonowanie Serwisu. Może się zdarzyć również tak, że pliki cookie (lub podobne) pomagają nam także dostosować treści dostępne za pośrednictwem Serwisu do Twoich zainteresowań (profilowanie). Możemy korzystać z niektórych plików cookie w celu marketingu, zarówno w obrębie Serwisu, jak i w obrębie stron internetowych naszych partnerów biznesowych.

Podstawą prawną dla korzystania z cookies i podobnych technologii jest co do zasady Twoja zgoda.

Podstawą przetwarzania danych zebranych z wykorzystaniem technologii cookies jest natomiast uzasadniony interes nasz lub tzw. „strony trzeciej” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - m.in. potrzeba zapewnienia najwyższej jakości prezentowanych treści, a niekiedy również marketing produktów i usług naszych lub naszych partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Twoich danych. W zakresie w jakim również nasi partnerzy mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody maksymalnie do momentu jej odwołania. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy korzystanie z plików cookie i podobnych jest niezbędne dla poprawnego działania Serwisu (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną), kiedy to bazujemy na przepisach prawa oraz odpowiednio na niezbędności przetwarzania do wykonania Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje Dane Osobowe przetwarzane są wówczas przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI poniżej.

2. REJESTRACJA W SERWISIE (KONTO)

W celu utworzenia Konta w naszym Serwisie będziemy wymagać podania niektórych Danych Osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail. Udzielanie wszystkich informacji jest dobrowolne, jednak niektóre dane są konieczne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, a ich niepodanie może oznaczać, że zawarcie takiej umowy nie będzie możliwe.

Dane Osobowe, które nie są wymagane, mogą pomóc nam w zakresie udoskonalania naszego Serwisu. Możemy również korzystać z nich w celach statystycznych.

Celem, jak również podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i prawidłowe wykonanie Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - np. utworzenie dla Ciebie Konta i przechowywanie w ramach Konta historii Zamówień.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu działań marketingowych np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu profilowanie (podstawa prawna tych działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora lub partnerów).

Możemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu wykrywania jakichkolwiek zagrożeń dotyczących prywatności, oszustw i innego działania w złej wierze, oraz zapobiegania im oraz w celu ustalenia, rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe przez okres trwania Umowy o Świadczenie Usług (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po dwóch latach od Twojej ostatniej aktywności w Serwisie). Okres ten może zostać odpowiednio wydłużony w związku z ewentualnymi roszczeniami (w ramach okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu Cywilnego) lub postępowaniem sądowym – na okres jego trwania i rozliczenia. W każdym wypadku zastosowanie ma dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przetwarzane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI poniżej.

3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

Kiedy dokonujesz zakupów w naszym Serwisie, przetwarzamy informacje związane ze składaniem Zamówień i wykonywaniem Umów Sprzedaży. W celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży będziemy wymagać podania niektórych Danych Osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, danych rozliczeniowych. Udzielanie wszystkich informacji jest dobrowolne, jednak niektóre dane są konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży, a ich niepodanie może oznaczać, że zawarcie takiej umowy nie będzie możliwe.

Dane Osobowe, które nie są wymagane, mogą pomóc nam w zakresie udoskonalania naszego Serwisu. Możemy również korzystać z nich w celach statystycznych.

Celem, jak również podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - np. dostarczenie zamówionych przez Ciebie Produktów.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu działań marketingowych np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu profilowanie (podstawa prawna tych działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora lub partnerów).

Część Twoich Danych Osobowych możemy przetwarzać także w celu rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, jak również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, wynikających z odpowiednich przepisów prawa, np. zobowiązań podatkowych oraz księgowych - podstawą prawną przetwarzania jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub też konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeśli zawarłeś z nami Umowę Sprzedaży, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe przez okres niezbędny do jej wykonania i zazwyczaj przez maksymalnie 7 następnych lat po jej zawarciu, co wynika w szczególności z przepisów podatkowych.

Opisane wyżej okresy przetwarzania mogą zostać odpowiednio wydłużone w związku z ewentualnymi roszczeniami, w tym postępowaniem sądowym – na okres jego trwania i rozliczenia, a także, jeśli prawo zobowiązuje nas w niektórych przypadkach do przetwarzania danego rodzaju danych przez dłuższy czas. W każdym wypadku zastosowanie ma dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI poniżej.

4. NEWSLETTER

Możemy przesyłać Ci informacje handlowe o nas i naszych Produktach (lub naszych partnerach) poprzez wybrany kanał komunikacji, ale wyłącznie po Twojej uprzedniej zgodzie, także dostosowywane do Twoich zainteresowań w oparciu profilowanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest uzasadniony interes nasz lub naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - cele marketingowe nasze lub strony trzeciej.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać także w celu rozpatrywania i dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać przez okres, w którym będą one niezbędne do prowadzenia naszych działań marketingowych, chyba, że wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania, dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego lub z czasu trwania i rozliczenia postępowania sądowego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI poniżej.

5. KONTAKT Z NAMI

Kiedy kontaktujesz się z nami, np. przy użyciu e-maila, dostępnych formularzy, mediów społecznościowych itp., przykładami Danych Osobowych, które możemy przetwarzać są: Dane Osobowe, które Cię identyfikują (np. adres e-mail, numer IP itp.), metadane dotyczące kontaktu (np. data kontaktu, czas trwania naszej rozmowy), a także treść naszej komunikacji (np. treść e-maili). Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, polepszenia naszej komunikacji, podniesienia jakości obsługi klienta, jak również w celach marketingowych. Cel przetwarzania zależy od celu naszej komunikacji, stąd niekiedy Twoje Dane Osobowe będą służyły do zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy, a jeśli łączy nas już umowa – zapewnienia Ci odpowiedniej opieki w ramach naszej współpracy (np. rozpatrzenie Twojej reklamacji).

W takich przypadkach podstawa prawna przetwarzania zależna jest od kontekstu komunikacji. Jeśli kontaktujesz się z nami jedynie w celu zdobycia ogólnych informacji, np. dotyczących Serwisu, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, opierając się o nasz uzasadniony interes (wynikający ze wspomnianych wyżej celów; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednakże w przypadku, gdy Twoje zapytanie prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, właściwą podstawą prawną dla przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeśli łączy nas już umowa, a kontaktujesz się z nami w sprawie jej wykonywania, podstawą naszych działań jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy.

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać także w celu rozpatrywania i dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Jeśli Twoje Dane Osobowe zostały zgromadzone jedynie w związku z naszą aktualną komunikacją, możemy przetwarzać je, w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres od kilku dni do kilkunastu miesięcy (bardziej szczegółowe zapytania oraz rozmowy, które mogą być istotne dla naszego kontaktu w przyszłości).

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez media społecznościowe, z których możesz korzystać kontaktując się z nami, opisane są w ich politykach prywatności. Przykładowo, informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych przez serwis Facebook znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI poniżej.

IV. Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?

Dostęp do Twoich Danych Osobowych otrzymują wyłącznie podmioty, które wspierają nas w prowadzeniu Serwisu na podstawie odpowiednich umów, np. podmioty świadczące usługi IT lub dostarczające narzędzia umożliwiające naszą komunikację, prowadzenie kampanii marketingowych, nasi doradcy, w tym prawni, podmioty świadczące usługi przewozowe, księgowe i obsługujące płatności internetowe.

Wszystkie te podmioty mają dostęp jedynie do informacji niezbędnych dla ich działań.

Niektóre z podmiotów dostarczających nam rozwiązania mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku transferu danych poza EOG stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa, w tym np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa poza EOG, kontaktując się z nami.

V. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-mail wskazany w słowniczku wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Instrukcje podane w zdaniu poprzedzającym stanowią jedynie zalecenie, a nie wymóg. Zwrócenie się z żądaniem w inny sposób nie prowadzi do utraty praw wymienionych poniżej.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 3. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyłeś(-aś) Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). Oczywiście, jeśli chcesz zgłosić uwagi na temat sposobu, w jaki działamy, zachęcamy Cię do uprzedniego kontaktu z nami.

VI. Czym są pliki "cookie" i inne podobne rozwiązania technologiczne? W jaki sposób i w jakim celu z nich korzystamy?

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które zapisują się na Twoim urządzeniu w czasie, gdy odwiedzasz Serwis i np. przechowują informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu. Używamy plików cookie i innych rozwiązań technologicznych, aby rozpoznawać Cię jako powracającego Użytkownika, by podnieść jakość naszej obsługi oraz by zbierać dane statystyczne, a także dla celów marketingowych. Przetwarzamy je także, by analizować popularność i efektywność naszych ofert.

Stosowana przez nas technologia plików cookie (lub o zbliżonej funkcjonalności) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis. Pamiętaj, że poniższe informacje odnoszą się do osób, które korzystają z Serwisu, niezależnie czy złożyły Zamówienie lub posiadają Konto.

Informacje zgromadzone w plikach cookie nie zawsze stanowią Dane Osobowe w rozumieniu RODO. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą (przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Serwisie), a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszego Serwisu, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jego funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Informację, która precyzyjnie wyjaśnia naszym Klientom z jakich konkretnie plików cookie korzystamy i do jakich celów, przekazujemy zawsze podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie.

W Serwisie korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

W zależności od przypadku możemy korzystać w szczególności z następujących typów plików cookie:

 1. technicznych - konieczne dla poprawnego działania Serwisu i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu; te pliki cookie nie są używane do śledzenia odwiedzających Serwis;
 2. analitycznych/wydajnościowych - używane do analizy Twojego zachowania w ramach Serwisu, dla celów statystycznych i analitycznych; pomagają nam w osiąganiu naszych uzasadnionych celów dot. poprawy sposobu, w jaki funkcjonuje nasza strona; przykładowo, poprzez zapewnienie Użytkownikom możliwości znalezienia w łatwy sposób tego, czego poszukują;
 3. marketingowych - używane do analizowania Twojego zachowania; dostarczają informacje pozwalające na Twoją identyfikację, w tym w celach marketingowych w ramach stron internetowych podmiotów trzecich; będziemy korzystać z tych informacji, uwzględniając Twoje wybory i preferencje, by uczynić naszą stronę i reklamy na niej wyświetlane bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań. Możemy także udostępnić te informacje podmiotom zewnętrznym w tym celu.

Wykaz plików cookies stosowanych w ramach Serwisu:

Rodzaj Opis Czas wygaśnięcia
Techniczne PrestaShop - ID Sesji Wraz z zamknięciem przeglądarki
Techniczne PrestaShop - parametry sesji 20 dni
Analityczne Google Analytics - analizy statystyk odwiedzin w serwisie Rok od ostatnich odwiedzin serwisu

Może się zdarzyć, że współpracujemy z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na Twoim urządzeniu, może zapisywać również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem Twoich Danych Osobowych (są to tzw. third party cookies – czyli pliki cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Tobie wyłącznie tych reklam, które odpowiadają Twoim indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. Uważamy, że wyświetlanie spersonalizowanej reklamy może być dla Ciebie bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z Twoimi potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z nami dostarczają treści reklamowe dla Ciebie.

Możemy korzystać z następujących podmiotów lub usług podmiotów, które stosują w Serwisie pliki cookie:

 1. Google AdWords
 2. Google Analytics
  Usługa dotyczy Google LLC lub podmiotu stowarzyszonego (są to podmioty należące do grupy firm Google, między innymi firmy świadczące usługi dla konsumentów na terenie Unii Europejskiej tj. Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp oraz Google Dialer Inc)
 3. Facebook,Inc., Facebook Ireland Limited lub ich podmioty powiązane

Ww. podmioty, w związku ze stosowaniem w Serwisie własnych plików cookies, mogą stać się administratorami Twoich Danych Osobowych. Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Ostania aktualizacja Polityki Prywatności i Cookies: 1.03.2021