Przejdź do SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego BRISTA.pl

§1 Informacje ogólne

1) Właścicielem serwisu internetowego www.brista.pl (zwanego w dalszej części regulaminu jako: ‘’Sklep BRISTA.pl’’, ‘’Sklep’’) jest Brista Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517166, NIP: 894-305-59-58, REGON: 022468186, z siedzibą przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, we Wrocławiu.

2) Sprzedającym w Sklepie BRISTA.pl a jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Brista Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517166, NIP: 894-305-59-58, REGON: 022468186, z siedzibą przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, we Wrocławiu.

3) Klientem Sklepu jest pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która dokonała rejestracji w Sklepie internetowym, zamierza zawrzeć lub zawarła transakcję w postaci umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

4) Sklep internetowy, oznacza serwis internetowy, stanowiący własność Właściciela serwisu, dostępny pod adresem www.brista.pl, umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

5) Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

6) Towar oznacza rzecz dostępną w Sklepie internetowym, stanowiąca przedmiot transakcji pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

7) Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia transakcji, określające istotne warunki danej umowy.

8) Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9) Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Składanie zamówień

1) Przeglądanie Towarów możliwe jest bez dokonywania rejestracji Klienta.

2) Informacje o Towarach w Sklepie stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu - nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3) Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT.

4) Ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Koszty dostawy, zależne od ilości zamówionych sztuk oraz wybranego sposobu dostawy, widoczne są po wybraniu Towaru i przejściu do Koszyka.

5) Aby złożyć Zamówienie należy zarejestrować się w Sklepie BRISTA.pl poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego zawierającego dane Klienta.

6) Złożenie zamówienia w Sklepie BRISTA.pl polega na: wskazaniu Towaru, który Klient zamierza nabyć, w szczególności poprzez określenie nazwy oraz ilości danego Towaru, wyborze znajdującego się na Stronie Towaru polecenia „Do Koszyka” a następnie na potwierdzeniu składanego zamówienia.

7) Po przejściu do Koszyka Klient potwierdza:

a. rodzaj zamawianych Towarów,

b. ilość zamawianych Towarów,

c. adres, na jaki Towar ma być dostarczony,

d. dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku wyrażenia woli jej otrzymania,

e. sposób dostawy,

f. sposób płatności.

8) Zamówienie w Sklepie BRISTA.pl można złożyć także pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

9) Zamawiający z chwilą złożenia zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

10) Po złożeniu zamówienia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia.

11) W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za osoby umocowane do zawierania umów w imieniu tychże podmiotów.

12) Zamówienia są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele i święta mogą być rozpatrywane od rana następnego dnia roboczego.

13) Zamówienie jest uznane za ważne tylko, jeśli Klient podał wszelkie niezbędne dane i otrzymał potwierdzenie zamówienia, a także dokonał płatności.

14) Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

15) Sklep BRISTA.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

16) Zamówienia będą odrzucane również kiedy:

a. transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym,

b. we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 

§3 Warunki płatności

1) W Sklepie BRISTA.pl Klient posiada do dyspozycji następujące metody płatności za Towar:

a. przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu). Numer rachunku bankowego:

mBank: 03 1140 2004 0000 3602 7552 2986,

b. płatność online za pośrednictwem PayU,

c. płatność online za pośrednictwem PayPal,

d. płatność online kartą kredytową lub debetową,

e. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

f. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem).

 

§4 Realizacja zamówienia

1) Dostawa jest realizowana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania płatności od Klienta. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej. Jeżeli wszystkie zamówione Towary są na stanie, paczka zazwyczaj jest wysyłana tego samego lub następnego dnia roboczego od momentu dokonania Zamówienia.

2) Sprzedający dostarczy Towar zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przewoźnika wskazanego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3) Zalecamy zakup kilku produktów w jednym koszyku by uniknąć powielania kosztów transportu. Nie ma możliwości grupowania (łączenia w jedno) dwóch lub więcej osobnych zamówień, dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.

4) Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera/przewoźnika, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności dostawcy sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę.

5) W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki (zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, za czynności związane ze zwrotem operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę nie wyższą jednak niż opłata pobierana za przyjęcie, sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego samego rodzaju).

6) W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

7) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru z powodu podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych przez Klienta.

8) W przypadku, gdy Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu, iż towar nie jest dostępny, niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni od daty przyjęcia zamówienia) zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 

§5 Gwarancja

1) Towary sprzedawane w Sklepie BRISTA.pl posiadają gwarancję producenta przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

2) W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do Sprzedawcy;

b. korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi w stosunku do Sprzedawcy w związku z rękojmią za wady.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres email: biuro@brista.pl bądź też listownie na adres:

 

BRISTA Sp. z o.o.

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30

54-238 Wrocław

 

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem.

3) W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zwracanych produktów. Klient ma obowiązek uczynić to niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4) W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w §5 pkt. 1, Klient zobowiązany jest wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odesłać dostarczony Towar w stanie świadczącym o tym, że nie był on używany (w stanie nienaruszonym), a Sprzedający zobowiązuje się zwrócić należność odpowiadającą kwocie zapłaconej przez Klienta. Zwracany produkt musi być kompletny oraz w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5) Klient zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

6) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy. Sklep ma prawo powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8) Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

9) Sklep zaleca wyrażenie zgody na zwrot płatności przelewem na rachunek bankowy Klienta i przesłanie tej zgody wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, niemniej Klient nie ma obowiązku wyrażania takiej zgody.

10) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.

11) Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu towaru, gdy nosi on ślady naruszenia opakowania i/lub który został uszkodzony.

12) W przypadku, gdy na towar była wystawiona faktura VAT, zostaje wystawiona stosowna faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostają wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

§7 Reklamacje

1) Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, wypełniając Protokół reklamacyjny dostępny w zakładce Ważne Informacje na dole strony serwisu www.brista.pl, zgodnie z opisanymi w protokole warunkami reklamacji.

2) Po zgłoszeniu reklamacji Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i ustosunkowanie się do niej.

3) W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony Towar jest niezgodny z Zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany Towaru na zgodny z zamówieniem lub nowy.

4) W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony Towar jest niezgodny z Zamówieniem, odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Sprzedającego.

5) Koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie naprawiony - a jeśli naprawa będzie niemożliwa, Klient może żądać zwrotu całości zapłaconej ceny lub wymiany na inny Towar pełnowartościowy.

6) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty dostawy nowego bądź naprawionego towaru ponosi Sprzedający, w przeciwnym razie koszty reklamacji obciążają Klienta.

§8 Ochrona danych osobowych

1) Sprzedający informuje, że jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz., 926 z zm.) oraz przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującą u niego Polityką bezpieczeństwa.

2) Klient dokonując rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych, a także na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez Sprzedającego ważnych informacji związanych z działalnością Sklepu, w tym informacji o promocjach i akcjach specjalnych oraz w celu realizacji działań marketingowych.

3) Klient ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdej chwili po zalogowaniu się do naszego Sklepu, w tym również może wycofać zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych. Klient ma prawo do skasowania swoich danych po uprzednim kontakcie z obsługą Sklepu poprzez dostępny na stronie Sklepu kontaktowy adres email.

§9 Postanowienia końcowe

1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Po każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedający zamieści informację w serwisie internetowym Sklepu oraz powiadomi o niej osobną wiadomością mailową Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym.

2) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, pierwszeństwo mają bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

3) Każdy Klient sklepu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem a jego postanowienia stają się dla Sprzedającego i Klienta wiążące z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu oraz określa zasady zawierania transakcji.

4) Regulamin jest dostępny dla każdego w każdym czasie poprzez „kliknięcie” w polu ‘’Regulamin’’ znajdującego się w zakładce ‘’Ważne Informacje’’ w dolnej części serwisu brista.pl. Klient ma prawo pobrać Regulamin oraz sporządzić jego wydruk w każdym czasie. Sprzedający dostarczy Klientowi Regulamin nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5) Używamy plików Cookie wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Klientów działania strony. Nie udostępniamy żadnym podmiotom informacji zawartych w plikach Cookies, nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga akceptacji plików Cookies. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszej witryny. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików Cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej witryny.

6) Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.

7) Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach Sklepu internetowego bez pisemnej zgody Właściciela serwisu.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (z ang. „ciasteczka”) są to dane informatyczne (w szczególności niewielkie pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniu użytkownika serwisu, zawierające informacje przeznaczone do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego BRISTA.pl. Pliki te są pożyteczne, gdyż pozwalają stronie internetowej rozpoznać preferencje użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Sklep internetowy BRISTA.pl podczas przeglądania strony i składania zamówień przez użytkownika wykorzystuje pliki cookies. Zastosowanie cookies ma na celu ułatwianie przeglądania strony, ułatwienie składania zamówień oraz dostosowanie proponowanych treści zgodnie z preferencjami użytkowników. Pozwala nam też obserwować sposoby użytkowania naszej witryny, dzięki czemu możemy zapewnić większą wygodę i większe bezpieczeństwo dokonywania zakupów.

Poruszając się po stronie naszego sklepu internetowego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Istnieje możliwość korzystania z naszej strony internetowej bez wykorzystywania cookies, niemniej może to spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji lub usług witryny. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. Brak wyrażenia akceptacji plików cookies nie oznacza braku możliwości korzystania z sklepu internetowego BRISTA.pl.

Użytkownik może każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia użytkownika. Zmian tych można dokonać za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Sklep BRISTA.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. sesyjne (przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia);

  2. trwałe (przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu polecenia ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z pamięci urządzenia).

Mechanizm zarówno cookies sesyjnych, jak i cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.